زمستان

برگ ها که رفتند
زمین لحاف سفیدش را بر سر کشید
و خوابید
گر چه شانه هایش آن زیر می لرزید
حورا- زمستان

1 reply

Comments are closed.